หน้าแรก              เกี่ยวกับสวนเรา               โฮมสเตย์              พาชิมของอร่อย             ภาพกิจกรรมต่างๆ             บริการ               ติดต่อเรา
           
โบร์ชัวร์สวนรุ่งพิทักษ์        
เกียรติประวัติ  
  ไร่นาสวนผสมรุ่งพิทักษ์
ผักปลอดสารพิษ     เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัว
พันธุ์ไม้ในสวน    
     เป็นการทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและดำรงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง    
่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
เกษตรอินทรีย์    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดินชมสวน        
รอยยิ้มแห่งความสุข        
ผักพื้นบ้านอิสาน        
สมุนไพรพื้นบ้าน     เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่ไร่นาสวนผสมรุ่งพิทักษ์  
ประเพณีและวัฒนธรรม         บรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบาย กับทุ่งนาสีเขียว  
แหล่งท่องเที่ยว     ขจีของต้นไม้ใบหญ้า ณ สวนแห่งนี้ปลอดภัยจากสารเคมี  
พอเพียงลิ้งค์
    เพราะที่นี่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ คือไม่ใช้สารเคมี  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง     แต่เราจะใช้วัสดุธรรมชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เศรษฐกิจพอเพียง     มาใช้ประโยชน์ิเพื่อลดพิษภัยที่จะเกิดจากสารเคมีซึ่ง  
โครงการคิดอย่างยั่งยืน     ีที่สวนของเราจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและรักษา  
เกษตรพอเพียง       สมดุลของธรรมชาติ  
เกษตรอินทรีย์          
บ้านเกษตรดอทคอม          
รักบ้านเกิด  
     
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ     เกษตรกรตัวอย่างและวิทยากร  
ชมรมเกษตรอินทรีย์         คุณพ่อทวีและคุณแม่สมหมาย เสนาพรม คือเกษตรกร  
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ     ตัวอย่างของชุมชนและจังหวัดยโสธรที่ทำการเกษตรอินทรีย์  
องค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
    แบบผสมผสาน และ สวนแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทำ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เกษตรอินทรีย์ที่มีผู้เขามาศึกษาดูงานทุกวัน  
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน        
สำนักนวัตกรรมแห่งงชาติ        
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย        
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย     กิจกรรมต่างๆที่ไร่นาสวนผสมรุ่งพิทักษ์  
โครงการต้ากล้าอาชีพ          นอกจากการมาศึกษาดูงานแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆมาก  
      มายให้ผู้มาดูงานและผู้มาพักได้ทำร่วมกัน เช่นการปลูกต้นไม้  
      ดอกไม้ รดน้ำพรวนดินพืชผัก ทอดแห หาปลา และอื่นๆ รวมทั้ง  
      แบบเกษตรกรรม รวมทั้งได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตที่สวยงาม  
      และเรียบง่าย เป็นกันเอง  
         
         
         
      อาหารการกิน  
           เรื่องอาหารการกินที่นี่รับรองว่าอร่อยและแซ็ปต้นตำหรับ  
        อิสาน ที่สำคัญปลอดจากสารเคมี  
           
           
             
               
                                                       ไร่นาสวนผสมรุ่งพิทักษ์ ติดต่อ คุณพ่อทวี เสนาพรม      โทรศัพท์ 0878341395